Privacy, klachten, AVG en cookies

Koestermelk streeft er naar om op een correcte manier met uw persoonsgegevens om te gaan. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bevat strenge privacyregels. Wij voldoen aan de eisen die de AVG stelt.

De volgende gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen:

  • persoons- en identificatiegegevens
  • financiële en administratieve gegevens
  • lactatiekundige/psychologische en medische gegevens

Het doel van onze verslaglegging is:

  • registratie van de geleverde zorg aan u.
  • om in een later stadium terug te kunnen lezen hoe uw lactatiekundige omstandigheden zijn geweest.
  • mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg in het verleden;
  • mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen.

Recht op inzage en aanpassing van jouw gegevens

U heeft recht op inzage in de over u vastgelegde gegevens. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u Koestermelk verzoeken deze te wijzigen. De gegevens worden geheim gehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een dossier bij te houden. Volgens de WGBO is de wettelijke bewaartermijn vijftien jaar ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’. Wij zullen dan ook de gegevens 15 jaar zorgvuldig bewaren.

Wij bewaren je gegevens beveiligd op onze eigen server. Dit verbergen we met een wachtwoord die alleen bekend is bij de verantwoordelijken van Koestermelk. We delen alleen deze gegevens met de persoon waarover we schrijven.

Contact met andere zorgverleners

Wanneer Koestermelk het verslag of een overdracht naar andere zorgverleners wil sturen, moet daarvoor om uw toestemming worden gevraagd. Mondelinge toestemming is voldoende, dit wordt in de schriftelijke verslaglegging vastgelegd. Afwijken hiervan is alleen toegestaan bij ernstige zorg over moeder en/of kind.

Beroepsgeheim

Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Als cliënt dient u hiervoor toestemming te geven. Koestermelk houdt zich aan de wet op het Medisch Beroepsgeheim.

SSL-certificaat website

Een SSL-certificaat beveiligt de verbinding tussen de bezoeker en de website. De data die via deze verbinding lopen, worden versleuteld en zijn niet leesbaar voor anderen.
Uit het ‘groene hangslot’ en de aanduiding HTTPS is duidelijk dat onze website www.koestermelk.nl goed is beveiligd. Wij streven altijd naar een juiste beveiliging. Ontdekt u onverhoopt een lek dan hopen we dat u ons direct contact. Gegevens van u zullen niet via de site te vinden zijn.

Cookies

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Persoonsgegevens die wij verwerken (indien u ze zelf doorgeeft)
Koestermelk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien u die verstrekt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Koestermelk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Het beantwoorden van uw online gestelde vragen

Geautomatiseerde besluitvorming
Koestermelk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Koestermelk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Koestermelk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden
Koestermelk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Koestermelk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Koestermelk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt u afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Koestermelk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar y of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@koestermelk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Koestermelk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@koestermelk.nl of bel 0612511258.

Klachten

Heeft u een klacht over mijn dienstverlening? Dan wil ik u vragen mij eerst persoonlijk te benaderen.
Komt u er niet uit met mij, dan kunt u een klachtenprocedure starten.
Ik ben aangesloten bij Klachtenportaal CBKZ. Hierdoor kunt u uw klacht bij een externe en onafhankelijke geschillencommissie voorleggen.

Lees meer over onze klachtenprocedure.

Koestermelk, gevestigd aan plantsoenstraat 7 3911 KA te Rhenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bedrijfsnaam: Koestermelk
Aanspreekpunt: Conny Livestro
KVK-nummer: 61073660
BTW-nummer: NL002261998B63
AGB-code praktijk: 08051395
AGB-code lactatiekundige Conny Livestro: 90112065
VSBB lidmaatschapsnummer: 2083
BIG-nummer: 19918608403
IBAN-Nummer: NL13 KNAB 0259 1741 65

Tel: 0612511258
Email: info@koestermelk.nl